50 km/h motsvarar...

  • 14 m/s
  • 17 m/s
  • 20 m/s
Svara!